جمله 4

حکیمی را پرسیدند:”زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟”
فرمود:
چهار اصل
1)دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.
2)دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم.
3)دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم.
4)دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.
/ 0 نظر / 11 بازدید